Algemene voorwaarden

 

  1. Definities

 

Stichting Jong Nederland Hegelsom
5963AG Hegelsom
KVK 41062929

1.2. Website:  www.jnhegelsom.nl

 

  1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stichting Jong Nederland Hegelsom. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, zijn deze algemene voorwaarden ter hand gesteld aan de afnemer. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan zal Stichting Jong Nederland Hegelsom voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de afnemer bekend maken dat deze algemene voorwaarden bij Stichting Jong Nederland Hegelsom ter inzage liggen en op verzoek zullen worden toegezonden. 

2.2 Indien de algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking zijn gesteld, dan heeft dat op een zodanige wijze plaatsgevonden dat de afnemer de algemene voorwaarden kan opslaan en deze voor latere kennisneming toegankelijk zijn. 

 

  1. De goederen, koop & levering

3.1 De omschrijving van de goederen, de hoeveelheid, de prijs, zijn beschreven op de website, bestelpagina of bestelformulier. Illustraties, beschrijvingen en andere informatie met betrekking tot bepaalde goederen, met uitzondering van de prijzen, BTW, zijn indicatief en dienen alleen als richtlijn. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en/of de overeenkomst binden Stichting Jong Nederland Hegelsom niet. 

3.2 Stichting Jong Nederland Hegelsom kan de overeenkomst eenzijdig wijzigen waarbij de afnemer de mogelijkheid heeft om de overeenkomst binnen 10 dagen te ontbinden nadat Stichting Jong Nederland Hegelsom de afnemer op de hoogte heeft gesteld van deze wijziging.

3.3 Nadat de afnemer bij Stichting Jong Nederland Hegelsom een bestelling heeft geplaatst, zal Stichting Jong Nederland Hegelsom de ontvangst van een dergelijke bestelling indien mogelijk zo spoedig mogelijk bevestigen. Indien deze bestelling langs elektronische weg heeft plaatsgevonden, dan zal Stichting Jong Nederland Hegelsom deze bestelling onverwijld langs elektronische weg bevestigen. 

3.4 Stichting Jong Nederland Hegelsom streeft ernaar alle bestelde goederen binnen de aangegeven levertijd te leveren in postcodegebied 5963. Buiten dit postcodegebied zal Stichting Jong Nederland Hegelsom binnen 3 dagen contact opnemen met de afnemer voor de mogelijke afhandeling. Goederen en diensten zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid. Als uw bestelling of een deel van uw bestelling niet kan worden geleverd, zal Stichting Jong Nederland Hegelsom u hiervan op de hoogte stellen. Wanneer een product of bestelling (deels) niet beschikbaar is, kan Stichting Jong Nederland Hegelsom een vervangend product van gelijk of hoogwaardiger kwaliteit leveren, of uw bestelling gedeeltelijk leveren. Als u het vervangende product niet wenst te houden, kunt u gebruik van maken van het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 4.

3.5 Indien het door u bestelde product beschadigd of defect wordt geleverd, of indien het een onjuist product is, kunt u binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst van de goederen, ons op de hoogte stellen via e-mail of telefoon. De klantenservice zal vervolgens zorgen voor een creditering, terugbetaling of vervanging. 

3.6 Stichting Jong Nederland Hegelsom zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat uw bestelling wordt bezorgd op de afgesproken datum. Indien Stichting Jong Nederland Hegelsom niet in staat is om een bestelling te bezorgen, wordt die bestelling op een tijdstip bezorgd dat zo dicht mogelijk bij de afgesproken dag ligt als redelijkerwijs mogelijk; dit kan zowel eerder als later zijn dan het gewenste tijdstip.

3.7 Stichting Jong Nederland Hegelsom zal de goederen leveren op het adres dat u opgeeft in uw bestelling. Het is belangrijk dat dit adres correct is. Wees precies over waar u wilt dat de goederen worden achtergelaten, mocht u onverhoopt niet thuis zijn als Stichting Jong Nederland Hegelsom levert. Stichting Jong Nederland Hegelsom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voor zover de wet dit toelaat, voor verlies of beschadiging van de goederen indien deze zijn geleverd in overeenstemming met uw leveringsinstructies. 

3.8 Levende goederen dienen zo snel mogelijk na ontvangst gepland te worden. Wij bevelen u aan om het geleverde pakket direct te openen en te verzorgen na ontvangst tenzij u besluit dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 4.  

3.9  U heeft altijd de mogelijkheid, zonder enige additionele toeslagen, tot de dag voordat het de bestelling geleverd wordt de bestelling te annuleren. Hiervoor dient u ons te benaderen via mail jnhegelsom@live.nl   

 

  1. Herroepingsrecht

4.1 U hebt het recht om een bestelling te ontbinden tot 10 dagen na de dag dat u de bestelde goederen hebt ontvangen. Als u gebruik wilt maken van dit ontbindingsrecht kunt u een mail sturen naar jnhegelsom@live.nl.  Stuur de goederen niet eerder terug naar Stichting Jong Nederland Hegelsom voordat u hiertoe het verzoek heeft ontvangen van Stichting Jong Nederland Hegelsom. Indien u de goederen retourneert dienen de goederen in de originele verpakking te worden bezorgd aan het adres genoemd in de mail als reactie op de herroeping. Stichting Jong Nederland Hegelsom zal uw betaling terugstorten. 

4.2 De afnemer draagt de rechtstreekste kosten van het terugbezorgen van de producten.

4.3 Tijdens de periode dat de afnemer gebruik kan maken van het herroepingsrecht, zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

  1. Prijzen & betaling

5.1 Alle opgegeven prijzen zijn in lokale valuta en zijn correct op het moment van publicatie, maar kunnen onderhevig zijn aan verandering.

5.2 Stichting Jong Nederland Hegelsom kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Stichting Jong Nederland Hegelsom op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW tegen het actuele tarief. Stichting Jong Nederland Hegelsom garandeert dat er geen verhoging zal plaatsvinden van de vermelde prijzen van producten in haar online shop.

Algemene voorwaarden – Februari 2021 – Stichting Jong Nederland Hegelsom 

5.4 Indien goederen onjuist geprijsd zijn door een kennelijke fout of verschrijving, hetzij op unit-niveau of als gevolg van de activering van een promotie, zal Stichting Jong Nederland Hegelsom niet verplicht zijn om die goederen aan u te leveren voor de onjuiste prijs, althans voor zover de klant niet gerechtvaardigd mocht vertrouwen op deze onjuiste prijs. In dergelijke omstandigheden kan Stichting Jong Nederland Hegelsom u op de hoogte brengen van de correcte prijs en u vragen of u alsnog akkoord gaat met de gewijzigde prijs. 

5.5 Stichting Jong Nederland Hegelsom accepteert betaling voor goederen in een aantal vormen zoals aangegeven op de website of het bestelformulier.

5.6 De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Stichting Jong Nederland Hegelsom te melden.

5.7 Indien een klant nalaat de juiste betaling bij zijn bestelling mee te sturen dan wel wanneer de betaling door welke reden dan ook wordt geweigerd, heeft Stichting Jong Nederland Hegelsom recht op, na in gebreke stelling, een vergoeding voor de administratieve kosten voor het aanvragen van de betaling. Stichting Jong Nederland Hegelsom behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden of verdere levering aan u op te schorten. Dit doet geen afbreuk aan andere rechten van Stichting Jong Nederland Hegelsom. 

 

 

  1. Aansprakelijkheid

6.1 Stichting Jong Nederland Hegelsom is niet aansprakelijk voor schade indien er sprake is van eigen schuld, verwijtbaar handelen, roekeloosheid, opzettelijk handelen of andere gedragingen of nalatig handelen aan de zijde van de afnemer voor zover de redelijkheid en billijkheid dit toelaat. 

Algemene voorwaarden – Februari 2021 – Stichting Jong Nederland Hegelsom 

 

  1. Website disclaimer

7.1. Wijzigingen in het assortiment kunnen op ieder moment worden aangebracht. Stichting Jong Nederland Hegelsom zal redelijke commerciële inspanningen verrichten om de website up to date te houden, maar de verstrekte informatie en specificaties zijn slechts ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Foto’s op de website zijn meestal nauwkeurig, maar kleine variaties in kleur, vorm en grootte kunnen voorkomen.

7.2 Geen enkel onderdeel van deze website mag worden verveelvoudigd, mechanisch, elektronisch, met inbegrip van fotokopieën, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Jong Nederland Hegelsom of van de houder van het betreffende intellectuele eigendomsrecht.

 

  1. Klachtenregeling en geschillen

8.1. Stichting Jong Nederland Hegelsom raadt de afnemer aan om klachten te mailen naar jnhegelsom@live.nl. Stichting Jong Nederland Hegelsom zal zich inspannen om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

8.2. Op overeenkomsten tussen Stichting Jong Nederland Hegelsom en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene voorwaarden – Februari 2021 – Stichting Jong Nederland Hegelsom